Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

Kharazmi Investment Group

شعار بنر

banner

شرکت صنایع شیمیایی پتروثمین سپاهان (سهامی خاص)

----


تاریخچه شرکت صنایع شیمیایی پتروثمین سپاهان (سهامی خاص)

شرکت صنایع شیمیایی پتروثمین سپاهان (سهامی خاص) در تاریخ 1385/12/12 به شماره ثبت 29577 و شناسه ملی 10260501816 در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است. با تغییر آدرس شرکت به اصفهان، شهرضا، شهرک رازی، فاز یک، خیابان رنگ سازان، بلوک ۴، پلاک 36، طبقه همکف در مورخ 1398/11/16 شماره ثبت به 1972 تغییر یافته است.

موضوع فعالیت شرکت صنایع شیمیایی پتروثمین سپاهان (سهامی خاص)

موضوع فعالیت شرکت، به موجب ماده دو اساسنامه عبارت است از:
-  تولید مواد اولیه و نهایی شیمیایی و پتروشیمی و صنایع پایین دستی پتروشیمی 
- صادرات و واردات مواد شیمیایی و تجهیزات و واردات مواد شیمیایی و تجهیزات مربوطه صنایع پتروشیمی
- ساخت و نصب تجهیزات مربوط به صنایع پتروشیمی و نفت


شناسنامه شرکت

تاریخ و شماره و محل ثبت:
 1385/12/12 به شماره 29577 شهرستان اصفهان
 1398/11/16 شماره ثبت  1972 شهرستان شهرضا
 سرمایه ثبت شده  : 2,350 میلیارد ریال


اطلاعات تماس شرکت صنایع شیمیایی پتروثمین سپاهان (سهامی خاص)

اصفهان، شهرستان شهرضا، شهرک صنعتی رازی، فاز یک، خیابان رنگ سازان، بلوک ۴، پلاک36، طبقه همکف کدپستی 8639111531