درباره خوارزمی

دارای سرمایه 18/700 میلیارد ریال
جزء 50 شرکت فعال در بازار
حائز رتبه 38 در میان 421 سهام بورسی و فرابورسی
فعال در حوزه های تولید برق، احداث ساختمان، خدمات بازار سرمایه، تولید دارو، عملیات اکتشافی معادن، تولید، واردات و صادرات و...

بیشتر